Engineering

Robin van Duyne

Robin van Duyne

Hoofd Advies en Ontwerp
+31 88 440 3 435 r.vanduyne@focusbv.com

Dáárom Focus

  • Onafhankelijk adviesbureau
  • Gespecialiseerd in complexe civiele techniek, sloop & installatie
  • Ervaren adviseurs
  • Meedenken in elk scenario
  • Snel schakelen en afstemmen
  • Ook realisatie grondwerk en installatie mogelijk
  • Oplossingsgerichte, praktische insteek

Met een goed doordacht civieltechnisch ontwerp en bijbehorend milieu-advies voorkom je dure verrassingen in de realisatiefase. Ons onafhankelijk adviesbureau bestaat uit experts in inrichting van openbare ruimte, bedrijfsterreinen, recreatie, installatietechniek  en projectontwikkeling. Wij zijn engineers met jarenlange ervaring die het gewend zijn om opdrachtgevers volledig te ontzorgen.

Ontwerpen

Schetsontwerp

In een schetsontwerp vertalen we de wensen van opdrachtgevers in waardevolle inzichten: in een vroeg stadium komen eventuele technische of vergunningsknelpunten in het ontwerp aan het licht. Zodat hierop tijdig kan worden ingespeeld. Ook kunnen we een stedenbouwkundig ontwerp van een stedenbouwer/architect verwerken in een schetsontwerp om het stedenbouwkundigplan technisch inzichtelijk te maken. Een schetsontwerp is standalone mogelijk, maar ook als voorloper op uitgebreidere ontwerpen.

Voorlopig ontwerp / definitief ontwerp

Een voorlopig ontwerp zoomt vergeleken met een schetsontwerp meer in op details. Denk aan type banden, het soort verharding en een eerste inzicht in het rioolstelsel. In het ontwerp kunnen we hoofdriool dimensioneren en de ligging tot in detail bepalen. Het voorlopig ontwerp delen we met onze opdrachtgever: voldoet dit aan gestelde eisen en budgetwensen? Na het voorlopig ontwerp werken we het definitief ontwerp in verdere details uit. Denk hierbij aan arceringen voor de bovengrondse inrichting, details en doorsneden riool op huisaansluitingsniveau.

Bestek en- of uitvoeringsontwerp

In deze fase worden de tekeningen definitief gemaakt voor de uitvoering. De gedetaillerde ontwerpen worden omgezet in een ontwerp waar alle bij de uitvoering betrokken partijen mee uit de voeten kunnen. De basis voor een soepel verlopend proces. Bestektekeningen worden gemaakt als een bestek noodzakelijk is voor het project.

Opstellen (directie)ramingen

Bij elk type ontwerp kunnen wij begeleidend ramingen opstellen om de uitvoeringskosten inzichtelijk te krijgen en tijdig te kunnen bijsturen om binnen budget te blijven. Ons advies is om in elk geval bij het voorlopig ontwerp een raming op te stellen om zo vroeg vast te stellen wat de uitvoeringskosten zijn. Zodat in een definitief ontwerp noodzakelijke wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

2D en 3D modellen

Volumemodel

Voor grondwerk realiseren we 3D-volumemodellen: om hoeveelheden te bepalen of om bepaalde ingemeten (grond)lagen te kunnen vergelijken. Deze modellen zijn weergeven in een vergelijkingstekening met een 3D kleurenweergave. Voor helder overzicht van de bestaande én nieuwe situatie.

2D en 3D modellen voor machinebesturing

Voor onze eigen machines die met GPS werken, maken we zelf de 2D en 3D kraanmodellen. 2D modellen (zonder hoogte) geven contouren eenvoudig weer op het scherm van de kraanmachinist. Ook kunnen we 3D modellen voor de kraan uitwerken, zodat de machinist exact kan zien waar en hoe diep hij moet ontgraven of aanvullen. Hierdoor wordt de kraanmachinist zelfstandiger in de werkzaamheden die hij kan uitvoeren.

Opstellen bestek

Voor de civiele techniek is er veelal een RAW bestek nodig voor de uitvoeringsfase. Dit is een gestandaardiseerd uitvoeringscontract tussen opdrachtgever en aannemer waarin alle werkzaamheden en eisen beschreven zijn. Wij stellen een RAW-bestek op maat op aan de hand van actuele RAW-bepalingen.

GPS Landmeten

Wij zijn in bezit van GPS inmeetapparatuur en de benodigde kennis voor topografische inmetingen en uitzetwerkzaamheden op de bouwplaats. Een goed ontwerp begint bij een goede inmeting van de huidige situatie. Hiermee bepalen we de werkgrenzen (denk aan erfgrenzen) en de actuele hoogtes van het plangebied en de omgeving. Deze data gebruiken we bij het gehele ontwerpproces om zo tot een technisch correct en breed gedragen ontwerp te komen. Tevens kunnen we deze informatie vergelijken met kadastrale (landmeekundige)gegevens om zo te toetsen of het project en de aangrenzende percelen binnen de kadastrale grenzen vallen.

Lees meer
Lees minder
Engineering

Bekijk ook onze maatregelen rondom
CO2-reductie en onze certificeringen

Kwaliteit en milieu