Asbestvezels kunnen een ernstig gezondheidsrisico vormen wanneer ze worden blootgesteld aan de lucht. Kunstvereniging Diepenheim wilde de veiligheid van haar kunstenaars, medewerkers en bezoekers waarborgen. Vandaar stond een asbestsanering voor veiligheid in de planning waarbij we op zeer zorgvuldige wijze grond afgroeven, afvoerden én aanvoerden.

Opdrachtgever: Project Bureau asbestsanering (BAS)
Expertises: civiele techniek, sanering (milieu)
Looptijd werkzaamheden: 4 weken
Onderaannemers: Kamphuis (Epse, transport) Attero (Wilp, acceptatie van de grond)
Cijfers: afgevoerde asbesthoudende grond 280 m3, aangevoerde grond 217,1 ton

Fase 1: voorbereiding

Veiligheid- en gezondheidsplan

Uit een onderzoeksrapport volgde een werk, veiligheid- en gezondheidsplan. Dit bevat onder meer maatregelen over een risicoanalyse, PBM’s en saneringsmethoden; die worden getoetst door een hogere veiligheidsdeskundige. Het doel van dit plan is waarborgen dat zowel de werkomgeving als de werknemers veilig zijn.

Afspraken met acceptant

Met de acceptant van de vervuilde grond zijn afspraken gemaakt om de vervuilde grond voor 95% herbruikbaar te maken. Schoonmaak wordt verricht met chemische stoffen. De acceptant levert de schone grond uit aan derden.

Afzetten en decontaminatie

Voordat de sanering plaatsvond, zetten we het hele terrein af met hekken voor publieksveiligheid en toegangsbeperking tot het gesaneerde gebied. Ook plaatsten we een decontaminatie-unit. Hierdoor kunnen werknemers veilig en zonder besmettingsgevaar een saneringsgebied betreden en verlaten. In de unit kleden zij zich om in beschermende kleding en brengen ze ademhalingsbescherming aan. Ook verwijderen ze daar eventuele verontreinigingen van hun huid, decontamineren ze gereedschappen en kunnen ze na verlaten van het gebied hun beschermende kleding veilig verwijderen.

Fase 2: veiligheid en regulering

Aan asbestsanering zijn strenge wettelijke eisen verbonden. We dienden alle nodige vergunningen en meldingen in bij de relevante instanties. Denk aan de arbeidsinspectie, een certificerende instelling en het bevoegd gezag.

Fase 3: asbestverwijdering

De bodem sproeiden we nat om het vrijkomen van asbestvezels te voorkomen. Vervolgens verwijderden we de vervuilde grond met een minigraver in een nauwe en beperkte ruimte. Vanzelfsprekend volgens alle voorschriften. En waarbij we de werkomgeving zorgvuldig in het oog hielden om blootstelling aan asbestvezels te vermijden.

Het verwijderde asbesthoudende materiaal plaatsten we in een afgesloten container en voerden we af naar een erkende verwerker voor gevaarlijk afval. Na de verwijdering van de vervuilde grond keurde een milieukundig begeleider de wanden en de bodem van de ontgravingsput. Bij een schoon, positief resultaat is een sanering afgerond

Fase 4: herstel en renovatie

Na afronding van de asbestsanering startten we met herstelwerkzaamheden. Denk aan de saneringsput aanvullen, materialen terugplaatsen, het maaiveld herinrichten en de oorspronkelijke staat van de kunstvereniging herstellen.

Kunstvereniging Diepenheim kan nu met een gerust hart élke bezoeker ontvangen.