Uitgebreide bodemsanering, terreininrichtingselementen verplaatsen, installatiewerk verwijderen en funderingen slopen. Dat alles in slechts zes maanden tijd en zonder dat doorlopende bedrijfsactiviteiten werden gehinderd. Onder complexe omstandigheden en grote tijdsdruk slaagde Focus er toch in de werkzaamheden bij BN Walls in Huizen succesvol af te ronden.

Opdrachtgever: BN Walls (voorheen BN International B.V.)
Expertises: civiele techniek, milieutechniek en slooptechniek
Looptijd werkzaamheden: 27 juni tot en met 31 december 2022
Onderaannemers: HMVT, Renewi, Attero, Wubben, Van der Haar bronbemaling, Velpro, Lambrix en Vink Grondstoffen
In cijfers: Ontgraven 17.000m3 grond, zeven 20.000m3 grond, afvoer 5.500m3 grond met mobiele verontreiniging, afvoer 8.800m3 grond met immobiele verontreiniging, 2.500m3 grond verontreinigd met hecht- en niet hechtgebonden asbest, verwijderen 5 terpentine tanks, sloop ketelhuis, afvoer van 1.500 ton schoon puin, afvoer 500 ton zeefrest en aanbrengen van 7.000m3 zand voor aanvulling.

Sloop en herinrichting

Voordat gestart kon worden met de bodemsanering, maakten we eerst het terrein gereed. We hebben de terreininrichingselementen, zoals een milieuplein en een laaddock, verplaatst en verwijderd. Ook hebben we de verlaten kabels en leidingen weggehaald. Daarnaast sloopten we het voormalige ketelhuis en ondergrondse funderingen van voormalige gebouwen.

Bodemsanering en skimmen drijflaag grondwater

De grond was verontreinigd met onder andere vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen, methoxypropanol, minerale olie en vluchtige aromaten tot 0,50 – 1,00 meter onder grondwaterniveau. Daarnaast bevonden zich op het terrein immobiele verontreinigingen zoals zware metalen (nikkel, zink, koper en barium) en was de grond verontreinigd met hecht- en niet hechtgebonden asbest. De bodemsanering voerden we uit in nauwe samenwerking met milieukundig adviesbureau KWA Bedrijfsadviseurs, omgevingsdienst OFGV  en de gemeente Huizen. Als eerste ontgroeven we de kernen van de verontreinigde spots, waarna ze werden ontgraven en afgevoerd naar erkende verwerkers. Tijdens het woelen van de ondergrond kwam de grootste vuilvracht naar boven drijven. Deze drijflaag hebben we geskimd (afgezogen) en gereinigd met hulp van een zuiveringsinstallatie.

Zeven en terugplaatsen

Tot slot is de bovenste meter van het terrein (ongeveer 20.000 kubieke meters) volledig gezeefd en teruggeplaatst als klasse ‘industrie’.

Complexe werkzaamheden tot een goed einde brengen

Ondanks de tijdsdruk en complexiteit van deze opdracht, slaagden we erin de bodemsanering én extra werkzaamheden binnen de gestelde tijd uit te voeren. Grond en terreininrichtingselementen zijn waar kon hergebruikt. Indien dit niet mogelijk was, zijn ze verwerkt door erkende verwerkers. Door onze jarenlange ervaring met bodemsanering, brede kennis in eigen huis én de samenwerking met andere partijen, brachten we deze klus tot een goed einde.

Meer weten over complexe bodemsaneringswerkzaamheden van Focus? We vertellen je graag meer!